[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom / production_dns_hosts.tab

raeburn raeburn at source.lon-capa.org
Fri Mar 20 06:38:32 EDT 2020


raeburn		Fri Mar 20 10:38:32 2020 EDT

 Modified files:       
  /loncom	production_dns_hosts.tab 
 Log:
 - Add four more access servers for msu. 
 
 
Index: loncom/production_dns_hosts.tab
diff -u loncom/production_dns_hosts.tab:1.285 loncom/production_dns_hosts.tab:1.286
--- loncom/production_dns_hosts.tab:1.285	Fri Mar 20 10:36:25 2020
+++ loncom/production_dns_hosts.tab	Fri Mar 20 10:38:31 2020
@@ -4,6 +4,10 @@
 msua2:msu:access:s2.lite.msu.edu:https:msu.edu
 msua3:msu:access:s3.lite.msu.edu:https:msu.edu
 msua4:msu:access:s4.lite.msu.edu:https:msu.edu
+msua5:msu:access:s5.lite.msu.edu:https:msu.edu
+msua6:msu:access:s6.lite.msu.edu:https:msu.edu
+msua7:msu:access:s7.lite.msu.edu:https:msu.edu
+msua8:msu:access:s8.lite.msu.edu:https:msu.edu
 msua9:msu:access:loncapa.msu.edu:https:msu.edu
 #sunysb1:sunysb:library:lon-capa.chem.sunysb.edu:http:sunysb.edu
 sfulc:sfu:library:dalton.chem.sfu.ca:https:sfu.ca
More information about the LON-CAPA-cvs mailing list