[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom / production_dns_hosts.tab

raeburn raeburn at source.lon-capa.org
Sun Jan 29 12:20:26 EST 2017


raeburn		Sun Jan 29 17:20:26 2017 EDT

 Modified files:       
  /loncom	production_dns_hosts.tab 
 Log:
 - http -> https for educog.com
 
 
-------------- next part --------------
Index: loncom/production_dns_hosts.tab
diff -u loncom/production_dns_hosts.tab:1.248 loncom/production_dns_hosts.tab:1.249
--- loncom/production_dns_hosts.tab:1.248	Tue Jan 10 16:13:15 2017
+++ loncom/production_dns_hosts.tab	Sun Jan 29 17:20:26 2017
@@ -210,161 +210,161 @@
 ohiouk12l1:ohiouk12:library:capa4.phy.ohio.edu:https:ohio.edu
 
 #Hosted - educogs library server
-stewardschooll1:stewardschool:library:educog.com:http:educog.com
-npfel1:npfe:library:educog.com:http:educog.com
-fruitportl1:fruitport:library:educog.com:http:educog.com
-rooseveltl1:roosevelt:library:educog.com:http:educog.com
-otagol1:otago:library:educog.com:http:educog.com
-itesm-gdal1:itesm-gda:library:educog.com:http:educog.com
-lincolnl1:lincoln:library:educog.com:http:educog.com
-ltsdl1:ltsd:library:educog.com:http:educog.com
-jlhsl1:jlhs:library:educog.com:http:educog.com
-physicsforarchitectsl1:physicsforarchitects:library:educog.com:http:educog.com
-unfl1:unf:library:educog.com:http:educog.com
-masonl1:mason:library:educog.com:http:educog.com
-lanccl1:lancc:library:educog.com:http:educog.com
-palyl1:paly:library:educog.com:http:educog.com
-smul1:smu:library:educog.com:http:educog.com
-vsbusl1:vsbus:library:educog.com:http:educog.com
-arapahoel1:arapahoe:library:educog.com:http:educog.com
-winonal1:winona:library:educog.com:http:educog.com
-uakronl1:uakron:library:educog.com:http:educog.com
-abtechl1:abtech:library:educog.com:http:educog.com
-svvsdl1:svvsd:library:educog.com:http:educog.com
-vtl1:vt:library:educog.com:http:educog.com
-marysvilleschoolsl1:marysvilleschools:library:educog.com:http:educog.com
-slrsdl1:slrsd:library:educog.com:http:educog.com
-newcanaanl1:newcanaan:library:educog.com:http:educog.com
-umanitobal1:umanitoba:library:educog.com:http:educog.com
-fresnostatel1:fresnostate:library:educog.com:http:educog.com
-nvccl1:nvcc:library:educog.com:http:educog.com
-bishopscollegeschooll1:bishopscollegeschool:library:educog.com:http:educog.com
-fmarionl1:fmarion:library:educog.com:http:educog.com
-wolcottl1:wolcott:library:educog.com:http:educog.com
-charterhousel1:charterhouse:library:educog.com:http:educog.com
-wuhsdl1:wuhsd:library:educog.com:http:educog.com
-surreyl1:surrey:library:educog.com:http:educog.com
-langaral1:langara:library:educog.com:http:educog.com
+stewardschooll1:stewardschool:library:educog.com:https:educog.com
+npfel1:npfe:library:educog.com:https:educog.com
+fruitportl1:fruitport:library:educog.com:https:educog.com
+rooseveltl1:roosevelt:library:educog.com:https:educog.com
+otagol1:otago:library:educog.com:https:educog.com
+itesm-gdal1:itesm-gda:library:educog.com:https:educog.com
+lincolnl1:lincoln:library:educog.com:https:educog.com
+ltsdl1:ltsd:library:educog.com:https:educog.com
+jlhsl1:jlhs:library:educog.com:https:educog.com
+physicsforarchitectsl1:physicsforarchitects:library:educog.com:https:educog.com
+unfl1:unf:library:educog.com:https:educog.com
+masonl1:mason:library:educog.com:https:educog.com
+lanccl1:lancc:library:educog.com:https:educog.com
+palyl1:paly:library:educog.com:https:educog.com
+smul1:smu:library:educog.com:https:educog.com
+vsbusl1:vsbus:library:educog.com:https:educog.com
+arapahoel1:arapahoe:library:educog.com:https:educog.com
+winonal1:winona:library:educog.com:https:educog.com
+uakronl1:uakron:library:educog.com:https:educog.com
+abtechl1:abtech:library:educog.com:https:educog.com
+svvsdl1:svvsd:library:educog.com:https:educog.com
+vtl1:vt:library:educog.com:https:educog.com
+marysvilleschoolsl1:marysvilleschools:library:educog.com:https:educog.com
+slrsdl1:slrsd:library:educog.com:https:educog.com
+newcanaanl1:newcanaan:library:educog.com:https:educog.com
+umanitobal1:umanitoba:library:educog.com:https:educog.com
+fresnostatel1:fresnostate:library:educog.com:https:educog.com
+nvccl1:nvcc:library:educog.com:https:educog.com
+bishopscollegeschooll1:bishopscollegeschool:library:educog.com:https:educog.com
+fmarionl1:fmarion:library:educog.com:https:educog.com
+wolcottl1:wolcott:library:educog.com:https:educog.com
+charterhousel1:charterhouse:library:educog.com:https:educog.com
+wuhsdl1:wuhsd:library:educog.com:https:educog.com
+surreyl1:surrey:library:educog.com:https:educog.com
+langaral1:langara:library:educog.com:https:educog.com
 relatel1:relate:library:relate.loncapa.net:https:relate.loncapa.net
-purdueswtl1:purdueswt:library:educog.com:http:educog.com
-whatcoml1:whatcom:library:educog.com:http:educog.com
-burnabyl1:burnaby:library:educog.com:http:educog.com
-johnhtl1:johnht:library:educog.com:http:educog.com
-kyoto-ul1:kyoto-u:library:educog.com:http:educog.com
-hgul1:hgu:library:educog.com:http:educog.com
-dallasisdl1:dallasisd:library:educog.com:http:educog.com
-uclanl1:uclan:library:educog.com:http:educog.com
-sbunivl1:sbuniv:library:educog.com:http:educog.com
-saicl1:saic:library:educog.com:http:educog.com
-clemsonl1:clemson:library:educog.com:http:educog.com
-wsccl1:wscc:library:educog.com:http:educog.com
-pnetl1:physnet:library:educog.com:http:educog.com
-smuhsdl1:smuhsd:library:educog.com:http:educog.com
-lfeal1:lfea:library:educog.com:http:educog.com
-westnoblel1:westnoble:library:educog.com:http:educog.com
-aapsl1:aaps:library:educog.com:http:educog.com
-lssul1:lssu:library:educog.com:http:educog.com
-eastahsl1:eastahs:library:educog.com:http:educog.com
-lakenheathl1:lakenheath:library:educog.com:http:educog.com
-d211l1:d211:library:educog.com:http:educog.com
-bvsdl1:bvsd:library:educog.com:http:educog.com
-mchsl1:mchs:library:educog.com:http:educog.com
-mamkschoolsl1:mamkschools:library:educog.com:http:educog.com
-mvlal1:mvla:library:educog.com:http:educog.com
-ufbal1:ufba:library:educog.com:http:educog.com
-uftml1:uftm:library:educog.com:http:educog.com
-valpol1:valpo:library:educog.com:http:educog.com
-divinechildl1:divinechild:library:educog.com:http:educog.com
-aislagosl1:aislagos:library:educog.com:http:educog.com
-uchicagol1:uchicago:library:educog.com:http:educog.com
-troyl1:troy:library:educog.com:http:educog.com
-harvardl1:harvard:library:educog.com:http:educog.com
-lccscil1:lcc:library:educog.com:http:educog.com
-edisonl1:edison:library:educog.com:http:educog.com
-eltel1:elte:library:educog.com:http:educog.com
-uwrfl1:uwrf:library:educog.com:http:educog.com
-taborl1:tabor:library:educog.com:http:educog.com
-hartlandl1:hartland:library:educog.com:http:educog.com
-dewittl1:dewitt:library:educog.com:http:educog.com
-csusml1:csusm:library:educog.com:http:educog.com
-vccl1:vcc:library:educog.com:http:educog.com
-douglasl1:douglas:library:educog.com:http:educog.com
-nwccl1:nwcc:library:educog.com:http:educog.com
-cgabcl1:cgabc:library:educog.com:http:educog.com
-dall1:dal:library:educog.com:http:educog.com
-ryersonl1:ryerson:library:educog.com:http:educog.com
-ccpsnetl1:ccpsnet:library:educog.com:http:educog.com
-elkrapidsl1:elkrapids:library:educog.com:http:educog.com
-mcneesel1:mcneese:library:educog.com:http:educog.com
-southfieldl1:southfield:library:educog.com:http:educog.com
-longwoodl1:longwood:library:educog.com:http:educog.com
-bcccl1:bccc:library:educog.com:http:educog.com
-ZISl1:ZIS:library:educog.com:http:educog.com
-fremdhsl1:fremdhs:library:educog.com:http:educog.com
-stockbridgel1:stockbridge:library:educog.com:http:educog.com
-pwhsl1:pwhs:library:educog.com:http:educog.com
-palomarl1:palomar:library:educog.com:http:educog.com
-bellairel1:bellaire:library:educog.com:http:educog.com
-rutgersl1:rutgers:library:educog.com:http:educog.com
-spokanefallsl1:spokanefalls:library:educog.com:http:educog.com
-coastall1:coastal:library:educog.com:http:educog.com
-cpsl1:cps:library:educog.com:http:educog.com
-miol1:mio:library:educog.com:http:educog.com
-templecityl1:templecity:library:educog.com:http:educog.com
-henricol1:henrico:library:educog.com:http:educog.com
-fvll1:fvl:library:educog.com:http:educog.com
-mineolal1:mineola:library:educog.com:http:educog.com
-okemosl1:okemos:library:educog.com:http:educog.com
-colemanl1:coleman:library:educog.com:http:educog.com
-monroel1:monroe:library:educog.com:http:educog.com
-asdk12l1:asdk12:library:educog.com:http:educog.com
-koinonial1:koinonia:library:educog.com:http:educog.com
-dolomitenl1:dolomiten:library:educog.com:http:educog.com
-wileyl1:wiley:library:educog.com:http:educog.com
-kamscl1:kamsc:library:educog.com:http:educog.com
-webbervilleschoolsl1:webbervilleschools:library:educog.com:http:educog.com
-lakefentonl1:lakefenton:library:educog.com:http:educog.com
-grandblancl1:grandblanc:library:educog.com:http:educog.com
-judsonl1:judson:library:educog.com:http:educog.com
-lesliel1:leslie:library:educog.com:http:educog.com
-novil1:novi:library:educog.com:http:educog.com
-ithacal1:ithaca:library:educog.com:http:educog.com
-ateecl1:ateec:library:educog.com:http:educog.com
-montanal1:montana:library:educog.com:http:educog.com
-#brsl1:brs:library:educog.com:http:educog.com
-redfordl1:redford:library:educog.com:http:educog.com
-portlandl1:portland:library:educog.com:http:educog.com
-waverlyl1:waverly:library:educog.com:http:educog.com
-wmstonl1:wmston:library:educog.com:http:educog.com
-brookscolel1:brookscole:library:educog.com:http:educog.com
-whfreemanl1:whfreeman:library:educog.com:http:educog.com
-prenhalll1:prenhall:library:educog.com:http:educog.com
-mcgrawhilll1:mcgrawhill:library:educog.com:http:educog.com
-wadsworthl1:wadsworth:library:educog.com:http:educog.com
-pearsonl1:pearson:library:educog.com:http:educog.com
-westwolfl1:westwolf:library:educog.com:http:educog.com
-glpsl2:glps:library:educog.com:http:educog.com
-russ01:Selwyn:library:educog.com:http:educog.com
-haslettl1:haslett:library:educog.com:http:educog.com
-portagel1:portage:library:educog.com:http:educog.com
-carmanl1:carman:library:educog.com:http:educog.com
-farmingtonl1:farmington:library:educog.com:http:educog.com
-motthsl1:motths:library:educog.com:http:educog.com
-birminghaml1:birmingham:library:educog.com:http:educog.com
-swartzcreekl1:swartzcreek:library:educog.com:http:educog.com
-rhsl1:rhs:library:educog.com:http:educog.com
-elpsl1:elps:library:educog.com:http:educog.com
-jpsl1:jps:library:educog.com:http:educog.com
-covenantchristianhsl1:covenantchristianhs:library:educog.com:http:educog.com
-lsdl1:lsd:library:educog.com:http:educog.com
-tamul1:tamu:library:educog.com:http:educog.com
-erpsl1:erps:library:educog.com:http:educog.com
-iastatel1:iastate:library:educog.com:http:educog.com
-glenlakel1:glenlake:library:educog.com:http:educog.com
-mcmasterl1:mcmaster:library:educog.com:http:educog.com
-uwindsorl1:uwindsor:library:educog.com:http:educog.com
-oel1:oe:library:educog.com:http:educog.com
-authorl1:author:library:educog.com:http:educog.com
+purdueswtl1:purdueswt:library:educog.com:https:educog.com
+whatcoml1:whatcom:library:educog.com:https:educog.com
+burnabyl1:burnaby:library:educog.com:https:educog.com
+johnhtl1:johnht:library:educog.com:https:educog.com
+kyoto-ul1:kyoto-u:library:educog.com:https:educog.com
+hgul1:hgu:library:educog.com:https:educog.com
+dallasisdl1:dallasisd:library:educog.com:https:educog.com
+uclanl1:uclan:library:educog.com:https:educog.com
+sbunivl1:sbuniv:library:educog.com:https:educog.com
+saicl1:saic:library:educog.com:https:educog.com
+clemsonl1:clemson:library:educog.com:https:educog.com
+wsccl1:wscc:library:educog.com:https:educog.com
+pnetl1:physnet:library:educog.com:https:educog.com
+smuhsdl1:smuhsd:library:educog.com:https:educog.com
+lfeal1:lfea:library:educog.com:https:educog.com
+westnoblel1:westnoble:library:educog.com:https:educog.com
+aapsl1:aaps:library:educog.com:https:educog.com
+lssul1:lssu:library:educog.com:https:educog.com
+eastahsl1:eastahs:library:educog.com:https:educog.com
+lakenheathl1:lakenheath:library:educog.com:https:educog.com
+d211l1:d211:library:educog.com:https:educog.com
+bvsdl1:bvsd:library:educog.com:https:educog.com
+mchsl1:mchs:library:educog.com:https:educog.com
+mamkschoolsl1:mamkschools:library:educog.com:https:educog.com
+mvlal1:mvla:library:educog.com:https:educog.com
+ufbal1:ufba:library:educog.com:https:educog.com
+uftml1:uftm:library:educog.com:https:educog.com
+valpol1:valpo:library:educog.com:https:educog.com
+divinechildl1:divinechild:library:educog.com:https:educog.com
+aislagosl1:aislagos:library:educog.com:https:educog.com
+uchicagol1:uchicago:library:educog.com:https:educog.com
+troyl1:troy:library:educog.com:https:educog.com
+harvardl1:harvard:library:educog.com:https:educog.com
+lccscil1:lcc:library:educog.com:https:educog.com
+edisonl1:edison:library:educog.com:https:educog.com
+eltel1:elte:library:educog.com:https:educog.com
+uwrfl1:uwrf:library:educog.com:https:educog.com
+taborl1:tabor:library:educog.com:https:educog.com
+hartlandl1:hartland:library:educog.com:https:educog.com
+dewittl1:dewitt:library:educog.com:https:educog.com
+csusml1:csusm:library:educog.com:https:educog.com
+vccl1:vcc:library:educog.com:https:educog.com
+douglasl1:douglas:library:educog.com:https:educog.com
+nwccl1:nwcc:library:educog.com:https:educog.com
+cgabcl1:cgabc:library:educog.com:https:educog.com
+dall1:dal:library:educog.com:https:educog.com
+ryersonl1:ryerson:library:educog.com:https:educog.com
+ccpsnetl1:ccpsnet:library:educog.com:https:educog.com
+elkrapidsl1:elkrapids:library:educog.com:https:educog.com
+mcneesel1:mcneese:library:educog.com:https:educog.com
+southfieldl1:southfield:library:educog.com:https:educog.com
+longwoodl1:longwood:library:educog.com:https:educog.com
+bcccl1:bccc:library:educog.com:https:educog.com
+ZISl1:ZIS:library:educog.com:https:educog.com
+fremdhsl1:fremdhs:library:educog.com:https:educog.com
+stockbridgel1:stockbridge:library:educog.com:https:educog.com
+pwhsl1:pwhs:library:educog.com:https:educog.com
+palomarl1:palomar:library:educog.com:https:educog.com
+bellairel1:bellaire:library:educog.com:https:educog.com
+rutgersl1:rutgers:library:educog.com:https:educog.com
+spokanefallsl1:spokanefalls:library:educog.com:https:educog.com
+coastall1:coastal:library:educog.com:https:educog.com
+cpsl1:cps:library:educog.com:https:educog.com
+miol1:mio:library:educog.com:https:educog.com
+templecityl1:templecity:library:educog.com:https:educog.com
+henricol1:henrico:library:educog.com:https:educog.com
+fvll1:fvl:library:educog.com:https:educog.com
+mineolal1:mineola:library:educog.com:https:educog.com
+okemosl1:okemos:library:educog.com:https:educog.com
+colemanl1:coleman:library:educog.com:https:educog.com
+monroel1:monroe:library:educog.com:https:educog.com
+asdk12l1:asdk12:library:educog.com:https:educog.com
+koinonial1:koinonia:library:educog.com:https:educog.com
+dolomitenl1:dolomiten:library:educog.com:https:educog.com
+wileyl1:wiley:library:educog.com:https:educog.com
+kamscl1:kamsc:library:educog.com:https:educog.com
+webbervilleschoolsl1:webbervilleschools:library:educog.com:https:educog.com
+lakefentonl1:lakefenton:library:educog.com:https:educog.com
+grandblancl1:grandblanc:library:educog.com:https:educog.com
+judsonl1:judson:library:educog.com:https:educog.com
+lesliel1:leslie:library:educog.com:https:educog.com
+novil1:novi:library:educog.com:https:educog.com
+ithacal1:ithaca:library:educog.com:https:educog.com
+ateecl1:ateec:library:educog.com:https:educog.com
+montanal1:montana:library:educog.com:https:educog.com
+#brsl1:brs:library:educog.com:https:educog.com
+redfordl1:redford:library:educog.com:https:educog.com
+portlandl1:portland:library:educog.com:https:educog.com
+waverlyl1:waverly:library:educog.com:https:educog.com
+wmstonl1:wmston:library:educog.com:https:educog.com
+brookscolel1:brookscole:library:educog.com:https:educog.com
+whfreemanl1:whfreeman:library:educog.com:https:educog.com
+prenhalll1:prenhall:library:educog.com:https:educog.com
+mcgrawhilll1:mcgrawhill:library:educog.com:https:educog.com
+wadsworthl1:wadsworth:library:educog.com:https:educog.com
+pearsonl1:pearson:library:educog.com:https:educog.com
+westwolfl1:westwolf:library:educog.com:https:educog.com
+glpsl2:glps:library:educog.com:https:educog.com
+russ01:Selwyn:library:educog.com:https:educog.com
+haslettl1:haslett:library:educog.com:https:educog.com
+portagel1:portage:library:educog.com:https:educog.com
+carmanl1:carman:library:educog.com:https:educog.com
+farmingtonl1:farmington:library:educog.com:https:educog.com
+motthsl1:motths:library:educog.com:https:educog.com
+birminghaml1:birmingham:library:educog.com:https:educog.com
+swartzcreekl1:swartzcreek:library:educog.com:https:educog.com
+rhsl1:rhs:library:educog.com:https:educog.com
+elpsl1:elps:library:educog.com:https:educog.com
+jpsl1:jps:library:educog.com:https:educog.com
+covenantchristianhsl1:covenantchristianhs:library:educog.com:https:educog.com
+lsdl1:lsd:library:educog.com:https:educog.com
+tamul1:tamu:library:educog.com:https:educog.com
+erpsl1:erps:library:educog.com:https:educog.com
+iastatel1:iastate:library:educog.com:https:educog.com
+glenlakel1:glenlake:library:educog.com:https:educog.com
+mcmasterl1:mcmaster:library:educog.com:https:educog.com
+uwindsorl1:uwindsor:library:educog.com:https:educog.com
+oel1:oe:library:educog.com:https:educog.com
+authorl1:author:library:educog.com:https:educog.com
 
 # educogs access server
 authora1:author:access:a1.educog.com:https:educog.com


More information about the LON-CAPA-cvs mailing list