[LON-CAPA-cvs] cvs: doc /loncapafiles loncapafiles.lpml

raeburn raeburn at source.lon-capa.org
Fri Aug 5 15:52:36 EDT 2016


raeburn		Fri Aug 5 19:52:36 2016 EDT

 Modified files:       
  /doc/loncapafiles	loncapafiles.lpml 
 Log:
 - MathJax 2.6.1
 
 
Index: doc/loncapafiles/loncapafiles.lpml
diff -u doc/loncapafiles/loncapafiles.lpml:1.933 doc/loncapafiles/loncapafiles.lpml:1.934
--- doc/loncapafiles/loncapafiles.lpml:1.933	Mon Jul 25 20:58:52 2016
+++ doc/loncapafiles/loncapafiles.lpml	Fri Aug 5 19:52:36 2016
@@ -2,7 +2,7 @@
 "http://lpml.sourceforge.net/DTD/lpml.dtd">
 <!-- loncapafiles.lpml -->
 
-<!-- $Id: loncapafiles.lpml,v 1.933 2016/07/25 20:58:52 raeburn Exp $ -->
+<!-- $Id: loncapafiles.lpml,v 1.934 2016/08/05 19:52:36 raeburn Exp $ -->
 
 <!--
 
@@ -4840,7 +4840,7 @@
 </file>
 
 <file>
- <source>loncom/html/adm/MathJax/mathjax-MathJax-v2.6.0.zip</source>
+ <source>loncom/html/adm/MathJax/mathjax-MathJax-v2.6.1.zip</source>
  <target dist='default'>home/httpd/html/adm/MathJax</target>
  <categoryname>script</categoryname>
  <description>
@@ -4855,7 +4855,7 @@
  <dependencies>
 loncom/html/adm/MathJax/commands;
 loncom/html/adm/MathJax/VERSION;
-loncom/html/adm/MathJax/mathjax-MathJax-v2.6.0.zip;
+loncom/html/adm/MathJax/mathjax-MathJax-v2.6.1.zip;
  </dependencies>
 </file>
 
More information about the LON-CAPA-cvs mailing list