[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom / production_dns_hosts.tab

raeburn raeburn at source.lon-capa.org
Fri Aug 29 13:51:25 EDT 2014


raeburn		Fri Aug 29 17:51:25 2014 EDT

 Modified files:       
  /loncom	production_dns_hosts.tab 
 Log:
 - Apache/SSL for two servers in the fsu domain.
 
 
Index: loncom/production_dns_hosts.tab
diff -u loncom/production_dns_hosts.tab:1.211 loncom/production_dns_hosts.tab:1.212
--- loncom/production_dns_hosts.tab:1.211	Tue Aug 26 11:32:04 2014
+++ loncom/production_dns_hosts.tab	Fri Aug 29 17:51:25 2014
@@ -18,14 +18,14 @@
 ohioua3:ohiou:access:capa7.phy.ohiou.edu:http:ohiou.edu
 ohioua4:ohiou:access:capa8.phy.ohiou.edu:http:ohiou.edu
 ohioua6:ohiou:access:capa10.phy.ohiou.edu:http:ohiou.edu
-fsua0:fsu:access:loncapa.fsu.edu:http:fsu.edu
+fsua0:fsu:access:loncapa.fsu.edu:https:fsu.edu
 fsua1:fsu:access:loncapa1.fsu.edu:http:fsu.edu
 fsua2:fsu:access:loncapa2.fsu.edu:http:fsu.edu
 fsua3:fsu:access:loncapa3.fsu.edu:http:fsu.edu
 fsua4:fsu:access:loncapa4.fsu.edu:http:fsu.edu
 fsua5:fsu:access:loncapa5.fsu.edu:http:fsu.edu
-fsuk12l1:fsuK12:library:loncapa10.fsu.edu:http:fsu.edu
-fsul1:fsu:library:loncapa10.fsu.edu:http:fsu.edu
+fsuk12l1:fsuK12:library:loncapa10.fsu.edu:https:fsu.edu
+fsul1:fsu:library:loncapa10.fsu.edu:https:fsu.edu
 scl1:sc:library:loncapa3.physics.sc.edu:http:sc.edu
 sca1:sc:access:loncapa2.physics.sc.edu:http:sc.edu
 sca2:sc:access:loncapa4.physics.sc.edu:http:sc.edu
More information about the LON-CAPA-cvs mailing list