[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom / development_hosts.tab

banghart lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Thu, 11 Jan 2007 20:30:53 -0000


banghart		Thu Jan 11 15:30:53 2007 EDT

 Modified files:       
  /loncom	development_hosts.tab 
 Log:
 	Change host name
 
 
Index: loncom/development_hosts.tab
diff -u loncom/development_hosts.tab:1.72 loncom/development_hosts.tab:1.73
--- loncom/development_hosts.tab:1.72	Mon Dec 4 21:58:37 2006
+++ loncom/development_hosts.tab	Thu Jan 11 15:30:52 2007
@@ -31,7 +31,8 @@
 raeburnl1:raeburn:library:raeburn-3.user.msu.edu
 
 # Banghart
-banghartl1:banghart:library:c-67-188-191-218.hsd1.ca.comcast.net
+banghartl1:banghart:library:c-24-4-39-200.hsd1.ca.comcast.net
+#banghartl1:banghart:library:c-67-188-191-218.hsd1.ca.comcast.net
 #banghartl1:banghart:library:c-24-5-46-246.client.comcast.net
 
 #Truckee