[LON-CAPA-cvs] cvs: modules /msu/sentinel sentinelonly.pm

raeburn lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Mon, 08 Jan 2007 18:15:58 -0000


raeburn		Mon Jan 8 13:15:58 2007 EDT

 Removed files:        
  /modules/msu/sentinel	sentinelonly.pm 
 Log:
 Sanitizing.