[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom /interface lonnotify.pm

raeburn lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Fri, 28 Oct 2005 19:24:25 -0000


raeburn		Fri Oct 28 15:24:25 2005 EDT

 Modified files:       
  /loncom/interface	lonnotify.pm 
 Log:
 Typo.
 
 
Index: loncom/interface/lonnotify.pm
diff -u loncom/interface/lonnotify.pm:1.6 loncom/interface/lonnotify.pm:1.7
--- loncom/interface/lonnotify.pm:1.6	Fri Oct 14 15:10:20 2005
+++ loncom/interface/lonnotify.pm	Fri Oct 28 15:24:25 2005
@@ -455,7 +455,7 @@
 $html
 <head>
 <title>LON-CAPA $lt{'note'}</title>
-<script type"text/javascript">
+<script type="text/javascript">
 $jscript
 </script>
 </head>