[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom /interface lonhelp.pm

albertel lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Tue, 22 Mar 2005 16:49:02 -0000


albertel		Tue Mar 22 11:49:02 2005 EDT

 Modified files:       
  /loncom/interface	lonhelp.pm 
 Log:
 - always use tth/m for converting help documents
 
 
Index: loncom/interface/lonhelp.pm
diff -u loncom/interface/lonhelp.pm:1.16 loncom/interface/lonhelp.pm:1.17
--- loncom/interface/lonhelp.pm:1.16	Thu Feb 17 03:29:42 2005
+++ loncom/interface/lonhelp.pm	Tue Mar 22 11:49:02 2005
@@ -123,7 +123,7 @@
       |gxe;
 
 
-  $tex=&Apache::lontexconvert::converted(\$tex);
+  $tex=&Apache::lontexconvert::tth_converted(\$tex);
   
   # Finish backslashes
   $tex =~ s/###BACKSLASH###/'\\'/ge;