[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom /html/adm/lonDomLogos nagoya.gif

www lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Wed, 31 Mar 2004 05:59:47 -0000


www		Wed Mar 31 00:59:47 2004 EDT

 Modified files:       
  /loncom/html/adm/lonDomLogos	nagoya.gif 
 Log:
 Smaller Nagoya logo
 
 
Index: loncom/html/adm/lonDomLogos/nagoya.gif