[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom /html/adm/lonDomColors nagoya.tab

www lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Tue, 30 Mar 2004 05:54:19 -0000


www		Tue Mar 30 00:54:19 2004 EDT

 Added files:         
  /loncom/html/adm/lonDomColors	nagoya.tab 
 Log:
 Nagoya Colors
 
 

Index: loncom/html/adm/lonDomColors/nagoya.tab
+++ loncom/html/adm/lonDomColors/nagoya.tab
student.sidebg=#ffffff
coordinator.sidebg=#ffffff
author.sidebg=#ffffff