[LON-CAPA-cvs] cvs: modules /minaeibi l.pl

minaeibi lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Fri, 30 Aug 2002 20:37:56 -0000


minaeibi		Fri Aug 30 16:37:56 2002 EDT

 Modified files:       
  /modules/minaeibi	l.pl 
 Log:
 newer
 
 
Index: modules/minaeibi/l.pl
diff -u modules/minaeibi/l.pl:1.1 modules/minaeibi/l.pl:1.2
--- modules/minaeibi/l.pl:1.1	Fri Aug 30 16:35:37 2002
+++ modules/minaeibi/l.pl	Fri Aug 30 16:37:56 2002
@@ -1,3 +1,5 @@
+my $rr;
+
 use GDBM_File;  
 my %hash;
 my $str;