[LON-CAPA-cvs] cvs: loncom /build/weblayer_test Makefile

harris41 lon-capa-cvs@mail.lon-capa.org
Mon, 04 Mar 2002 06:48:31 -0000


harris41		Mon Mar 4 01:48:31 2002 EDT

 Added files:         
  /loncom/build/weblayer_test	Makefile 
 Log:
 run the test script